Här använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

FULLSTÄNDIGA VILLKOR

KWM11, 2016-02-01 Produktförsäkring

1. Vem gäller försäkringen för Solid Försäkringsaktiebolag (Solid) har ingått ett gruppförsäkringsavtal med Klockmaster om att alla som uppfyller förutsättningarna nedan omfattas av gruppförsäkringsavtalet och därmed erhåller denna försäkring: 1. Personen äger en vara som har köpts hos en Klockmasteransluten butik under gruppförsäkringsavtalstiden; 2. Varans inköpspris är högst 50 000 kr; och 3. Ägaren till varan är folkbokförd eller stadigvarande bosatt i Sverige. Försäkringen gäller till förmån för ägaren av varan (den försäkrade) som uppfyller förutsättningarna i punkt 1-3 ovan. Försäkringen gäller endast för den försäkrade i dennes egenskap av privatperson. Försäkringen gäller även för annan privatperson som senare gör ett lagligt förvärv av den försäkrade produkten. Anmälan om ägarbyte görs till Solid.

2. Omfattning Försäkringen ersätter skada på den försäkrade egendomen som uppstår genom plötslig och oförutsedd yttre händelse. Med skada avses även stöld eller förlust. 2.1 Undantag Försäkringen ersätter inte: – skada som kan ersättas enligt produktgaranti eller omfattas av säljarens felansvar enligt konsumentköplagen – skador av mindre art som inte påverkar försäkrad produkts användbarhet, exempelvis repor och märken – skada genom slitage eller vanvård – skada på annat klockarmband än hel- eller halvintegrerad länk. Ersättning för skada på hel- eller halvintegrerad länk lämnas endast under förutsättning att länken har ett värde överstigande 900 kr och ingår i försäkringsvärdet. – skada som uppkommit genom eller har samband med att du själv eller någon som inte är auktoriserad urmakare har öppnat klockan, exempelvis för att byta batteri – skada som inträffat då den försäkrade produkten varit överlämnat till annan för försäljning eller belåning

3. Försäkringstid Försäkringen gäller i 12 månader från det datum då det försäkrade objektet köptes hos Klockmaster. Försäkringen upphör att gälla utan föregående uppsägning efter försäkringstiden. I den mån Solid kan erbjuda kunden förlängning av försäkringen skickas ett sådant förlängningserbjudande till kunden i samband med försäkringens upphörande.

4. Ersättning Vid ersättningsbar skada ersätter Solid reparationskostnad upp till objektets återanskaffningsvärde vid regleringstillfället, dock maximalt upp till ursprungligt försäkringsvärde (försäkringsvärdet framgår av försäkringsbeviset och kassakvittot). Om reparationskostnaden överstiger 90 % av försäkringsvärdet anses produkten totalskadad. Vid totalskada kan istället motsvarande objekt ur återförsäljarens sortiment lämnas som ersättning, dock maximalt upp till ursprungligt försäkringsvärde. Solid har rätt att avgöra om skadat objekt skall repareras eller ersättas med ett motsvarande objekt, samt att utse motsvarande objekt.

Om objekt stigit i pris sedan inköpet får den försäkrade själv betala skillnaden mellan nya priset vid skadetillfället och ursprungligt försäkringsvärde. Kontantersättning utgår inte. För det fall ersättning lämnas med ersättningsobjekt vid totalskada gäller försäkringen för ersättningsobjektet och löper vidare på oförändrade villkor till försäkringstidens slut. Utförs reparation på skadat objekt utan att skadan anmälts enligt detta villkor eller anlitas annan verkstad än den som Solid eller återförsäljaren anvisat kan eventuell ersättning reduceras eller helt utebli. Solid övertar äganderätten till föremål som ersatts vid skada.

5. Aktsamhetskrav För att ersättning ska utgå krävs det att den försäkrade uppvisat normal aktsamhet och uppsikt över sin egendom. Exempelvis får objektet inte användas i miljö där det finns en uppenbar risk för skada. Vid bristande aktsamhet eller uppsikt kan ersättningen sättas ned eller helt utebli. Exempelvis får objektet inte lämnas utan uppsikt utanför hemmet och skall i övrigt förvaras på ett säkert sätt. Tillverkarens bruksanvisningar, eventuella skötselråd samt rekommendationer ska följas.

6. Självrisk Vid reparation Vid skada som kan åtgärdas genom reparation är självrisken per skadetillfälle: 50 kr för produkt med försäkringsvärde upp till 500 kronor 100 kr för produkt med försäkringsvärde upp till 5 000 kronor 200 kr för produkt med försäkringsvärde upp till 10 000 kronor 500 kr för produkt med försäkringsvärde upp till 20 000 kronor 1 000 kr för produkt med försäkringsvärde upp till 50 000 kronor Vid totalskada, stöld eller förlust Vid totalskada, stöld eller förlust är självrisken 10 % av försäkringsvärdet, lägst 50 kr per skadetillfälle.

7. Överlåtelse Den försäkrade får inte pantsätta eller överlåta försäkringen.

8. Skadeanmälan Anspråk på ersättning ska snarast möjligt efter inträffad skada sändas till återförsäljaren där försäkrat objekt inköpts eller till Solid. Vid anspråk på ersättning ska den försäkrade tillhandahålla Solid de handlingar Solid vid varje tid anser sig behöva för att kunna bedöma rätten till ersättning. Den försäkrade ska också ge Solid fullmakt att inhämta uppgifter som Solid vid varje tid anser sig behöva inhämta. Till skadeanmälan ska det bifogas: – polisanmälan vid stöld eller förlust – garantibevis/försäkringsbevis – andra handlingar som behövs för bedömningen av skadan

För att inte ersättningen ska påverkas negativt ska anmälan över inträffad skada göras så snart som möjligt. Finns det någon annan försäkring som gäller för samma skada, måste uppgift om denna finnas med i skadeanmälan. Skadeanmälan skickas till: Solid Försäkringsaktiebolag Box 22068 250 22 Helsingborg Kundtjänst: 0771-113 113

E-post: skada@solidab.se Hemsida: www.solidab.se 9. Utbetalning Eventuell utbetalning från försäkringen ska ske inom 30 dagar efter det att den försäkrade fullgjort det som åligger denne.

10. Uppsägning av försäkring Den försäkrade kan genom muntlig eller skriftlig anmälan avstå från försäkringen. Uppsägningen får då verkan dagen efter den dag då den mottogs av Solid.

11. Ångerrätt I enlighet med bestämmelserna i Distans- och hemförsäljningslagen omfattas försäkring med en avtalad giltighetstid om en månad eller mindre inte av ångerrätt. För försäkring med en avtalad giltighet om längre tid än en månad måste den försäkrade, som vill nyttja sin ångerrätt enligt Distans- och Hemförsäljningslagen, meddela Solid eller dess representant detta senast 14 dagar efter det att avtalet ingicks. Solid har rätt att kräva premie för den tid försäkringen varit giltig.

12. Preskription Solid ersätter inte skada som den försäkrade anmäler senare än tio år från det att den försäkrade fick kännedom om sin rätt att kräva ersättning, dock inte senare än tio år efter skadetillfället. Om en skadehändelse är anmäld i rätt tid har den försäkrade alltid sex månader på sig att väcka talan vid domstol sedan Solid tagit slutlig ställning i ersättningsfrågan.

13. Force majeure Solid är inte ansvarig för skada som direkt eller indirekt orsakats av eller står i samband med krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, militära övningar, revolution, upplopp, terrorism, uppror, atom eller kärnprocess, myndighets åtgärd, beslag, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse.

14. Dubbelförsäkring och återkrav Är den risk som denna försäkring omfattar även försäkrat genom annan försäkring kan den försäkrade vända sig till vilket av försäkringsbolagen han eller hon vill för att få ut ersättning för sin skada. Dock kan inte högre ersättning utgå sammanlagt än som svarar mot skadan. I samma utsträckning som ersättning utbetalats, övertar Solid rätten att återkräva utbetald ersättning av den som är ansvarig för skadan eller från annan försäkring.

15. Tillämplig lag För försäkringsavtalet ska svensk lag gälla. Utöver försäkringsvillkoren gäller Försäkringsavtalslagen (2005:104).

16. Personuppgiftslagen (PUL) Solid behandlar den försäkrades personuppgifter i enlighet med gällande persondatalagstiftning. Den försäkrade medger att Solid får behandla, tillföra och uppdatera sina kunddatabaser med sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god kund- och registervård, såsom t ex korrekta namn- och adressuppgifter för såväl post- som telekommunikation och e-post. Ansvarig för personuppgifterna är Solid Försäkringsaktiebolag org. nr 5164018482. Uppgifterna kommer att användas för att fullgöra Solids åtaganden gentemot den försäkrade, upprätta försäkringsstatistik, för produktutveckling samt för marknadsföring. Uppgifter om den försäkrade kan komma att lämnas ut till Solids ombud och övriga seriösa samarbetspartners för marknadsföringsåtgärder. Enligt lag kan Solid bli tvungen att lämna ut personuppgifter till myndigheter. Den försäkrade har rätt att motsätta sig att hans eller hennes uppgifter används för marknadsföringsändamål varvid Solid åtar sig att införa en s.k. reklamspärr. Anmälan om reklamspärr görs till kundtjänst på telefon 0771-113 113 eller till kunder@solidab.se. Den försäkrade äger rätt att på egen begäran en gång om året kostnadsfritt ta del av de personuppgifter avseende honom eller henne som finns registrerade hos Solid. Sådan begäran skickas skriftligen till Solid på nedanstående adress. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det Solid att vidta rättelseåtgärder.

17. Om vi inte skulle komma överens Om du inte är nöjd med ett beslut eller andra frågor som rör våra produkter och tjänster ber vi dig ta kontakt med oss. Vi tycker det är av största vikt att höra din åsikt och att följa upp frågor du är missnöjd med. Vi är givetvis beredda att ompröva ett beslut om t.ex. förutsättningar ändrat sig eller vi missförstått varandra. Skicka ett skriftligt klagomål till Solid som då tar upp ditt ärende.

Solid Försäkringar Box 22068 250 22 Helsingborg

Kan du inte godta vårt beslut har du dessutom möjlighet att få ärendet prövat externt genom följande institutioner: Konsumenternas Försäkringsbyrå

Du kan få allmänna upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor av Konsumenternas Försäkringsbyrå. Skriv då till: Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm.

Allmänna Reklamationsnämnden Allmänna reklamationsnämnden är ett statligt organ som prövar konsumentfrågor. Reklamationsnämnden prövar bland annat försäkringsärenden. Adressen till nämnden är: Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174 101 23 Stockholm

Domstolsprövning En försäkringstvist kan också i de flesta fall prövas i allmän domstol, i första hand tingsrätt.

18. Försäkringstagare och gruppföreträdare Försäkringstagare och gruppföreträdare för försäkringen är den Klockmasteranslutna butik där det försäkrade objektet köptes.

19. Försäkringsgivare
Solid Försäkringsaktiebolag
Box 22068
250 22 Helsingborg
Kundtjänst: 0771-113 113
E-post: kunder@solidab.se
Hemsida: www.solidab.se
Solid Försäkringsaktiebolag står under Finansinspektionens tillsyn.

Världens hetaste varumärken hittar du såklart hos Klockmaster!
Klicka på din favorit för att se alla modeller.

Klockmaster sedan 1972

I alla våra butiker kan du få råd och hjälp av en utbildad urmakare.
De butiker som inte har en egen anställd urmakare har alltid ett nära samarbete med en eller flera urmakare för service, reservdelar och reparationer av de flesta förekommande klockmärken – både digitala och analoga klockor men även väggur och andra tidmätare. 
Att köpa en klocka av en urmakare är en garanti för kvalité och kunskap.

Kundtjänst

Telefon: 0143 – 752 00 (08.00 – 17.00)
E-post: hej@klockmaster.com

Kontaktuppgifter
Svar på vanliga frågor hittar du här

Följ oss!